Dầu trừ mối M-4 được dùng để phòng trừ mối, bảo vệ nhà cửa, khotàng, đền chùa, chuồng trại làm bằng gỗ, tre, nứa, lá … trong nhiều năm.

Thành phần:
Beta-Naphthol: 1.0 %;
Fenvalerae: 0.2 %;
Phụ gia: … đủ 100 %

  


 

thuoc-diet-moi-01